bg

Извадка от Протокол за допуснати до конкурс кандидати

 • Начало /
 • Новини /
 • Извадка от Протокол за допуснати до конкурс кандидати

Извадка от Протокол за допуснати до конкурс кандидати

09 септември 2021

  

 

 

 

 

 

ПРОТОКОЛ

 

за допуснати и недопуснати по документи кандидати и система за оценка в  конкурс за длъжността началник отделение по „Анестезиология и интензивно лечение“ в МБАЛ „Парк Хоспитал“ ЕООД

 

 

І. Таблица за преценка на представените документи от кандидата:

   1. Необходими документи, които следва да бъдат представени за допускане до участие, съгласно обявата:

 1. Заявление за участие в конкурса в свободен текст;
 2. Автобиография - професионална;
 3. Копие на диплом за завършено висше медицинско образование;
 4. Копие на диплома за придобита специалност;
 5. Удостоверение за членство в Лекарската съсловна организация;
 6. Мотивационно писмо;
 7. Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудова книжка;
 8. Медицинско удостоверение за работа;
 9. За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота.
 10. Свидетелство за съдимост;
 11. Писмен проект на тема „Програма за развитие и перспективи на отделението в условие на ограничен финансов и човешки ресурс. Медицинска и икономическа ефективност на отделението. Ролята на Началник отделението за мотивиране, професионално усъвършенстване и развитие на персонала“

 

 

 1. Трите имена Д-р Иван Борисов Иванов
 2. Входящ номер на Заявление  Вх.№56/26.08.2021 г.
 3. Представени ли са всички документи, които се изискват според обявата - Да
 4. Отговаря ли на минималните и специфични изисквания за заемане на длъжността- Да
 5. Основания за недопускане - Няма

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

А. Допуска до конкурс следните кандидати:

 1. Д-р Иван Борисов Иванов - Вх. №56/26.08.2021 г.

 

Б. Няма недопуснати кандидати

 

 

     Посочените кандидати, следва да се явят на втори етап -  събеседване на 15.09.2021г. в МБАЛ „Парк Хоспитал“ ЕООД с.Браниполе, Местност Герена №020Г в 16,00 часа.

 

 

 

 

                                                          

 

 

Парк Хоспитал

с.Браниполе, община Родопи, Местност Герена №020Г