bg

Обява 15.07.2021 г.

Обява 15.07.2021 г.

16 юли 2021

 

 

ОБЯВА

На основание чл.90 и следващите от Кодекса на труда, във връзка с чл.68,ал.3 и ал.7 от Закона за лечебните заведения  МБАЛ „Парк Хоспитал“ ЕООД , обявява конкурс за заемане на длъжността:

 1. Началник отделение по „Анестезиология и интензивно лечение“

Изисквания за заеманата  длъжността:

 1. Придобита квалификация – магистър по медицина
 2. Придобита специалност „Анестезиология и реанимация“
 3. Трудов стаж по специалността не по-малко от 5 години след придобиването й
 4. Кандидатите да са редовни членове в Лекарската съсловна организация

  Необходими документи за участие в конкурса

 1. Заявление за участие в конкурса в свободен текст;
 2. Автобиография - професионална;
 3. Копие на диплом за завършено висше медицинско образование;
 4. Копие на диплома за придобита специалност;
 5. Удостоверение за членство в Лекарската съсловна организация;
 6. Мотивационно писмо;
 7. Удостоверение за придобит трудов стаж или копие на трудова книжка;
 8. Медицинско удостоверение за работа;
 9. За външни кандидати – препоръки от настоящата или последната месторабота.
 10. Свидетелство за съдимост;
 11. Писмен проект на тема „Програма за развитие и перспективи на отделението в условие на ограничен финансов и човешки ресурс. Медицинска и икономическа ефективност на отделението. Ролята на Началник отделението за мотивиране, професионално усъвършенстване и развитие на персонала“

    Ред и  Начин на провеждане на конкурса:

 1. Конкурсът ще се проведе на два етапа: първи етап – допускане по документи и втори етап – провеждане на събеседване, като комисия оценява кандидата в общото класиране след събеседването.

Оценка:

Комисията по провеждане на конкурса ще оценява кандидатите както следва:

 1. Оценка на писмената разработка;
 2. Оценка от събеседването;
 3. Средна оценка от цялостното представяне

      Документите могат да бъдат подавани   лично или чрез упълномощено лице в Администрацията на МБАЛ „Парк Хоспитал“ ЕООД, община Родопи, с.Браниполе, Местност Герена №020Г всеки работен ден от 08.30 до 17.00 часа. Подаването на документи може да се осъществи и по електронен път на адрес: office@parkhospital.bg.

       Краен срок за подаване на документите - до 17.00 часа на 27.08.2021 година включително.

 

Парк Хоспитал

с.Браниполе, община Родопи, Местност Герена №020Г